webhosting by: WebSupport.sk                                             UnlimitedHosting | CustomHosting | FreeWeb.sk

Pojde www.katasterportal.sk offline ?

lekvar's picture

Podla mojho nazoru, www.katasterportal.sk pojde coskoro offline. Peter Slosar vo svojom blogu ukazal, ze obcas sa podari v katastri na liste vlastnictva zverejnit aj rodne cislo. Tvrdi a celkom spravne, ze taketo nieco porusuje zakon o ochrane osobnych udajov.

Nas tomto mieste treba uviest, ze sa porusuje aj samotny zakon c. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Verejnost katastralneho operatu a poskytovanie udajov z katastra upravuje § 68 a 69 katastralneho zakona.

Strucne znenie casti § 68:

§ 68 Verejnosť katastrálneho operátu
(1) Katastrálny operát je verejný. Každý má právo don nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo nácrty.
(2) Pri nahliadaní do katastrálneho operátu alebo pri poskytovaní osobných údajov z katastra sa osobné údaje sprístupnujú alebo poskytujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. Tento rozsah osobných údajov sa vzťahuje aj na zverejnovanie osobných údajov z katastrálneho operátu.
(3) Zverejnovať rodné císlo 21a) a údaj o cene polnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa zakazuje.
(4) Vlastníkovi nehnutelnosti sa z katastrálneho operátu sprístupní na nahliadnutie alebo sa poskytne na jeho žiadosť okrem osobných údajov uvedených v odseku 2 aj jeho rodné císlo a údaj o cene polnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov.

Strucne znenie casti § 69:

§ 69 Poskytovanie údajov katastra
(1) Správa katastra vyhotoví na požiadanie potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru geodetických informácií, potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu zo súboru popisných informácií, z pozemkových kníh a zo zeleznicnej knihy (dalej len "potvrdený výpis alebo kópia"), ako aj identifikáciu parcely. Potvrdený výpis alebo kópia, ako aj identifikácia parcely sú verejné listiny. Potvrdený výpis alebo kópia z listu vlastníctva vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, môze na jej ziadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné císlo.
(2) Správa katastra nevyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je vyznacená plomba podľa § 44 ods. 1; výpis alebo kópiu z listu vlastníctva s oznacením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu. 10b)
(3) Správy katastra vyhotovujú na požiadanie aj odpisy a kópie z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, a poskytujú aj dalšie údaje. Odpis alebo kópia z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, môže na jej ziadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné císlo.

A teraz vlastne k tomu co je list vlastnictva. K tomu treba kuk do vyhlasky 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). V § 15 sa pise:

§ 15 List vlastníctva
(1) Vybrané údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje sú uvedené na liste vlastníctva.
(2) List vlastníctva obsahuje císlo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa
a) z casti "A - majetková podstata", ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslusnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia casti A, císlo zmeny,
b) z casti "B-vlastníci a iné oprávnené osoby", ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné císla alebo identifikacné císla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia casti B, poznámky o skutocnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a císlo zmeny,
c) z casti "C-ťarchy", ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, oznacenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (oznacenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať úcinky vecných práv (oznacenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia casti C a císlo zmeny; casť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Kedze na beznom papierovom liste vlastnictva sa uvadza v casti B pri vlastnikoch iba datum narodenia, to iste robi aj www.katasterportal.sk. Podla toho co uvadza Peter Slosar v blogu, je pes zakonany zrejme prave casti C listu vlastnictva. Prave tam totiz moze byt vidiet rodne cisla - ak to bolo pri prave na dozivotne uzivanie v prospech nejakeho rodica co daroval nehnutelnost dietatku, ale chce mat istotu ze neskonci ako bezdomovec. Ked po vas idu, nie je to paranoja :)

Trufam si odhadnut, ze keby Peter Slosar poziadal o list vlastnictva, ktory skusal ziskat cez katastralny portal aj v reale, mal by tam to iste.

Zaver: www.katasterportal.sk porusuje nielen zakon c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobnych udajov ale aj katastrálny zákon. Dôvod možného porušovania zákona: zrejme nie je ošetrené odchytenie rodné císlo v casti C listu vlastníctva. Z uvedeného dôvodu pôjde katastrálny asi offline kym to nepreveria :)

IMHO - druhy zarez na pazbe.

Average rating
(6 votes)

Comments

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

uz je to aj v mediach printovych:
SME.sk
PRAVDA.sk

Podla katastra iba o ojedinele pripady ...

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

Nepovedal by som, že pôjde offline. Je možné, že to schytá od úradu na ochranu osobných údajov vo forme dákeho opatrenia aby odstránili rodné čísla z dokumentov zverejnených na webe. Viem si predstaviť, že by to mohli vyriešiť operatívne. Ale to sa ešte uvidí :-).

Zverejnenie rodných čísel na webe nie je len porušením katastrálneho zákona (ako písal lekvar) či paragrafu 15 zákona o ochrane osobných údajov (viď Šlosarov blog). V zákone o ochrane osobných údajov zasahuje aj do paragrafu 8 odsek 2 druhá vete, kde je zákaz zverejňovania rodného čísla:

"Spracúvať iný identifikátor, ktorý v sebe skrýva charakteristiky dotknutej osoby, alebo zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor (to je to rodné číslo) sa zakazuje."

Inak, keby si pán Šlosar vyžiadal to eLVéčko osobne na katastri a dostal ho, zákon o ochrane osobných údajov by nebol porušený v tom, že bolo zverejnené rodné číslo (čo je podľa § 8 odsek 2 tohto zákona zakázané) lebo by nešlo o zverejnenie. Napriek tomu by bol zasiahnutý katastrálny zákon, ktorý umožnuje poskytnúť či sprístupniť rodné číslo len vlastníkovi nehnuteľnosti.

V prípade webu však o zverejnení nemožno pochybovať.

lekvar's picture

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

nepoznajuc presnu situaciu, u slosara je tam pravo dozivotneho uzivania, ktore moze byt jeho, jeho rodicov alebo kohokolvek ineho. jeho RC by tam mohlo byt iba keby si to specialne vyziadal na katastri. Vsetko ostatne nie je koser.

---
Zerte lequar, je kua zdravy !

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

tak je...

rodne cislo na webe nema co robit. ci uz je to proti katastralnemu zakonu alebo proti zakonu o ochrane osobnych udajov, prevadzkovatel portalu by si mal pohnut a odstranit ho odtial skor ako si pohne niekto iny kto na to ma zo zakona paky. tak uzitocna sluzba by nemala zhavarovat na neschopnosti prevadzkovatela dodrziavat zakony.

prinajmensom by to bolo smutne

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

Dufam, ze npeojde off, som tam nasiel strasne zaujimave veci :), je to velmi uzitocna vec, jedina pozitivna vec co spravila tato vlada :)

lekvar's picture

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

Pojde/nepojde, som ochotny stavit sa ze moze ist dolu.

---
Zerte lequar, je kua zdravy !

Re: Pojde www.katasterportal.sk offline ?

To bola vyzva ?

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
webhosting by: WebSupport.sk UnlimitedHosting | CustomHosting | FreeWeb.sk